ÅRSMÖTESPROTOKOLL

2007-04-04        2008-03-03

AVESTA SCHACKSÄLLSKAP
Org.nr 882000-5489
Föreningen grundad 1924

Protokoll från årsmöte 2007-04-04

  1. Mötet öppnades av ordföranden Sonja Tiger och förklarades behörigen utlyst.
  2. Till mötesordförande och mötessekreterare valdes Sonja Tiger resp. Olle Ekengren.
  3. Till protokollsjusterare utöver mötesordföranden valdes Hans-Erik Bergvall
  4. Styrelsens verksamhetsberättelse inkl. bokslut för 2006 genomgicks och lades till handlingarna.
  5. Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.
  6. Beviljades ansvarsfrihet för styrelsen.
  7. Några motioner från styrelsen eller enskilda medlemmar förelåg inte.
  8. Avgifter för 2007: Seniorer 100 kr, juniorer 10 kr eller det lägsta belopp som eslutas av förbundet.
  9. Val

ordförande på ett år: Sonja Tiger;
                  tre ledamöter på ett år; Hans-Erik Bergvall, Ratko Budisavljevic, Olle Ekengren.
                  två revisorer på ett år: Rolf Engman, Fredrik Liljegren.

  1. övriga frågor:

Skol-DM för fyrmannalag spelas 28 april. Vi undersöker om Skogsbo Mellan och/eller Åvestadal Hög kan vara med.  

Spellokal säsongen 2007-2008: Beslöts att vi ska behålla Telegatan 6 om AAIK är villiga att förlänga kontraktet.

Hur öka schackintresset och deltagandet på träningskvällarna? Vi har visserligen svår konkurrens från diverse 
sportgrenar och dataspel i hemmet, men det borde trots det finnas ett visst behov även av konventionellt 
schackspelande med ”mänsklig” motståndare. Hans-Erik åtog sig att utarbeta förslag om olika PR-åtgärder, 
bl.a. genom reklamblad till skolorna. 

Vanlig annonsering bedömdes vara utan effekt. Ledamöterna ska i möjligaste mån hålla kontakt under sommaren för att 
diskutera olika alternativ.

Vid protokollet                                                               Justeras 

Olle Ekengren                                           Sonja Tiger              Hans-Erik Bergvall

*********************************************************************************************************************

AVESTA SCHACKSÄLLSKAP
Org.nr 882000-5489
Föreningen grundad 1924

Protokoll från årsmöte 2008-03-03

1.     Mötet öppnades av ordföranden Sonja Tiger och förklarades behörigen utlyst.

2.     Till mötesordförande och mötessekreterare valdes Sonja Tiger resp. Olle Ekengren.

3.     Till protokollsjusterare utöver mötesordföranden valdes Ratko Budisavljevic.

4.     Styrelsens verksamhetsberättelse inkl. bokslut för 2007 genomgicks och lades till handlingarna.

5.     Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.

6.     Beviljades ansvarsfrihet för styrelsen.

7.     Några motioner från styrelsen eller enskilda medlemmar förelåg inte.

8.     Avgifter för 2008: Seniorer 100 kr, juniorer 10 kr eller det lägsta belopp som beslutas av förbundet. 
För ungdomar i bidragsberättigad verksamhet finns möjlighet att ersätta årsavgiften med en ansökan 
om kostnadsfritt medlemskap.

9.     Val
ordförande på ett år: Sonja Tiger;
tre ledamöter på ett år; Sven-Erik Mitander, Ratko Budisavljevic, Olle Ekengren.
två revisorer på ett år: Rolf Engman, Fredrik Liljegren.

10. Övriga frågor:

·        Spellokal säsongen 2008-09: Beslöts att vi ska behålla lokalen på Telegatan 6 om AAIK är villiga att förlänga 
kontraktet, vilket tycks vara fallet. Säsongsstart vecka 37.

·        Hur öka schackintresset och deltagandet på träningskvällarna? Många av våra medlemmar, både yngre och äldre, 
har tyvärr försvunnit de senaste två-tre åren. F.n. står hoppet till att vi ska få med nya ungdomar genom att 
Sven-Erik Mitander besöker olika skolor och lär ut schack.

  Vid protokollet                                               Justeras
   Olle Ekengren                     Sonja Tiger                                 Ratko Budisavljevic                 

Index

2008-12-30